Voor het bouwproces gestart kon worden heeft er eerst een archeologisch onderzoek plaats gevonden. Wat het volgende resultaat heeft opgeleverd.

Uit vooronderzoek is aangetoond dat er zich op deze locatie archeologische sporen van de IJzertijd 1 tot Late Middeleeuwen 2 bevinden.

Het onderzoek heeft uitgewezen, dat op de locatie van de nieuwe ligboxstal in de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd 3 en in de Late IJzertijd 4 een nederzetting heeft gelegen. Uit de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd dateren een huis van het type Borger A en twee schuren. De bewoners leefden zeer waarschijnlijk van de akkerbouw en veeteelt. Voor de akkerbouw zijn aanwijzingen in de vorm van fragmenten van maal- en wrijfstenen en tarwe. Voor veeteelt zijn geen aanwijzingen in de vorm van bot aangetroffen, maar de aanwezigheid van een spinklosje of weefgewichten, tonen dat vermoedelijk wol is verwerkt. Bovendien is de nederzetting gelegen nabij de rand van de dekzandrug, zodat zowel geschikte akkerbouwgrond als weidegrond vlakbij was. In de Late IJzertijd heeft op de locatie een nederzetting gelegen, waarvan vijf boerderijen zijn teruggevonden. Daarnaast zijn acht spiekers en een onbekende structuur (een droogrek?) gevonden. Ook deze nederzetting was vermoedelijk afhankelijk van akkerbouw en veeteelt.

Met de bouw van de huidige ligboxtal wordt de lange traditie van het terrein voortgezet. Wel is duidelijk dat er sprake is van schaalvergroting: binnen de grenzen van een 21e-eeuwse ligboxstal passen vijf prehistorische boerderijen met hun schuren en spiekers.                   

1  IJzertijd

Late IJzertijd 270 – 450 voor Chr.

Midden-IJzertijd 500 - 250 voor Chr.

Vroege IJzertijd 800 – 500 voor Chr.

2 Late Middelleeuwen 1250 – 1500 na Chr.

3 1100 – 800 voor Chr. – 800 – 500 voor Chr.

4 250 – 12 voor Chr.

Youtube film archeologisch onderzoek.